Ik wil graag een gratis uur advies! Maak een afspraak!

Algemene gebruiks​voorwaarden

Recentste update algemene gebruiksvoorwaarden: 17/01/2022

1. Toepasselijkheid

Deze website wordt beheerd door RS Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel in Corsicalaan 16, 2950 Kapellen, hierna ‘RS health’ genoemd. RS health is een merknaam van RS Consulting. De gebruiksvoorwaarden van deze website vindt u hieronder in detail.

Door deze website te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden. RS health kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze website bevinden

Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u de website te verlaten.

2. Aansprakelijkheid

RS health stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Toch kan RS health niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

De informatie op deze website werd te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren.

RS health is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan andere webpagina’s via een link op de website.

Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan RS health. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel-eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder expliciete en schriftelijke toestemming van RS health.

Na het verkrijgen van deze toestemming mag u de informatie van de website alleen overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een deel van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © RS Consulting BVBA. Alle rechten voorbehouden.’ Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar frank.cobussen@rs-consulting.be.

4. Persoonsgegevens en privacy

Staat u op het punt om uw persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt.

5. Vragen en klachten

RS health wil dat uw bezoek aan onze website vlekkeloos verloopt. Hebt u een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via frank.cobussen@rs-consulting.be

of schrijf een brief naar RS Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Corsicalaan 16, 2950 Kapellen.